POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ulicy Łużyckiej 8A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017158, posiadająca numer NIP: 5850011412 oraz
REGON: 19040034400000, z kapitałem zakładowym w wysokości 23 014 829,00 zł,
w całości wpłaconym (Administrator):

 1. obsługuje serwis internetowy działający pod adresem: https://best-online.pl (Serwis);
 2. przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich danych osobowych na najwyższym poziomie z poszanowaniem prawa do dostępu do danych osobowych, sprostowania i uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 3. zapewnia,  aby Użytkownicy Serwisu mieli pełną swobodę decydowania o tym, jakie informacje ich dotyczące będą zbierane oraz wykorzystywane przez Administratora w sposób automatyczny podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Nasz Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych o Użytkownikach,
  z wyjątkiem informacji zbieranych za pomocą technologii HTTP Cookie (Ciasteczka, Cookies).

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe Użytkowników zawarte w Serwisie przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy
o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających Serwis
w celu:

 1. zoptymalizowania świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu;
 2. dostosowania zawartości wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego z Serwisu;
 3. badania ruchu w ramach Serwisu;
 4. raportowania oraz wsparcia emisji reklam i informacji;
 5. tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu;
 6. wykorzystania funkcji serwisów społecznościowych do promocji Serwisu;
 7. wysyłki newslettera –  na podstawie zgody Użytkownika (w tym w celach handlowych i marketingowych);
 8. w celu wykonania umowy.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W ramach Serwisu przetwarzamy dane Użytkowników: imię; nazwisko; dane kontaktowe (w tym adres poczty elektronicznej); nr PESEL; dane dotyczące zadłużenia (w tym dotyczące spłat zadłużenia); historia wpisów w biurach informacji gospodarczych, informacja o rozpoczęciu, zakończeniu a także w zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika  z Serwisu; oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci teleinformatycznej lub  systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników  Serwisu w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz adresu IP Administrator  udostępnia Blue Media S.A.
z siedzibą w Sopocie (dalej: Blue Media) przy ul. Powstańców Warszawy  6,
81-718 Sopot, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590,
NIP: 5851351185, REGON 191781561, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP17/2013, jako krajowa instytucja płatnicza. Stosownie do art. 13 ust. 1 lit. e) RODO Blue Media będzie przetwarzała powyższe dane w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych, w szczególności w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw, a także identyfikacji Płatnika w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych powyżej oraz zależny od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia naszych obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres obowiązywania tej umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych
   z wykonywaniem umowy, które to terminy wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • wynikający z powszechnie obowiązującego prawa.
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, wynikającego z naszych prawnie uzasadnionych interesów, będą przechowywane do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu ewentualnego odwołania tej zgody. Wyrażoną zgodę możesz cofnąć
  w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W SERWISACH

Użytkownikom przysługuje prawo do:

 1. żądania informacji o adresie i pełnej nazwie Administratora, źródle danych oraz celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych;
 2. dostępu do danych osobowych, sprostowania i uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych; ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa);
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie ze wskazanych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt
z Administratorem:

 1. adres email: iod@best.com.pl;
 2. adres Administratora: BEST Spółka Akcyjna, ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg;
 3. za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu w zakładce Kontakt.

ZABEZPIECZENIA I PROCEDURY

Aby wypełnić powyższe cele, Serwis Administratora został stworzony za pomocą najnowszych technologii oraz najbardziej zaawanasowanych systemów informatycznych i zabezpieczeń technicznych urządzeń, służących do przetwarzania danych osobowych oraz przesyłu informacji. Wszelkie działania na danych osobowych podejmowane są przez Administratora w oparciu o restrykcyjne procedury wewnętrzne.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych w celu zarządzania wierzytelnościami znajduje się na: https://www.best.com.pl/rodo

COOKIES (CIASTECZKA)

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika, a następnie wysyłane są przez przeglądarkę internetową tego Użytkownika podczas każdorazowego wejścia do Serwisu.

Każdy plik Cookie zawiera informacje dotyczące w  szczególności: nazwy, wartości, domeny, czasu wygaśnięcia, daty ostatniego dostępu, atrybutów oraz ścieżki. Zapisany plik Cookie może być następnie odczytywany i modyfikowany przez Serwis pod warunkiem, że pochodzi z tej samej domeny skąd plik Cookie został przesłany.

Ciasteczka nie są szkodliwe dla urządzenia Użytkownika, nie utrudniają pracy urządzenia lub oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika. Dzięki Ciasteczkom korzystanie
z Serwisu jest łatwiejsze i bardziej komfortowe dla Użytkownika.

W jakim celu stosujemy Ciasteczka?

STOSOWANIE COOKIES W SERWISIE

Na stronach internetowych Serwisu wykorzystywane są następujące Ciasteczka:

 1. niezbędne – umożliwiające korzystanie z Serwisu;
 2. sesyjne – używane podczas tworzenia sesji Użytkownika, czy podczas logowania do Serwisu. Pliki te są tymczasowe i niezbędne, aby dostosować zawartość stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i dostosować wyświetlenia strony internetowej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. statystyczne – do zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
 4. umożliwiające dostęp do kanałów komunikacji dostosowanych do potrzeb Użytkowników;
 5. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 6. pliki służące do poprawy funkcjonowania Serwisu – służące do optymalizacji działań Serwisu;
 7. marketingowe – dostosowywanie reklam do preferencji Użytkowników;
 8. do prezentowania treści multimedialnych;
 9. dotyczące polityki w zakresie Cookies – oznaczenie, że poinformowano Użytkownika o stosowaniu mechanizmu Ciasteczek przez Serwis.

Na stronach internetowych Serwisu wykorzystywane są Ciasteczka Zewnętrznych dostawców w następujących celach:

 

 1. zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  • Google Analytics (administrator Cookies: Google LLC z siedzibą w USA),
 2. prezentowania reklam dostosowanych do potrzeb Użytkownika z wykorzystaniem aplikacji pozwalającej na efektywne zarządzanie strategią marketingową:
  • Google Marketing Platform (administrator Cookies: Google LLC z siedzibą
   w USA),
 3. wykorzystania funkcji serwisów społecznościowych do promocji naszych serwisów:
  • Facebook.com (administrator Cookies: Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).

Cookies sesyjne pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu, pozostałe Cookies pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz.

ZARZĄDZANIE COOKIES:

 1. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na stosowanie Cookies oznacza akceptację  stosowania Cookies na stronach internetowych Serwisu;
 2. W każdym czasie Użytkownik może dokonywać zmian ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w ustawieniach przeglądarki internetowej,
 3. Wyłączenie bądź ograniczenie stosowania Cookies może utrudnić bądź uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Poniżej przedstawiamy linki do instrukcji najpopularniejszych przeglądarek informujące o tym jak dokonać zmiany w ustawieniach dotyczących plików Cookies:

 1. Google Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
 2. Firefox   https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s;
 3. Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09;
 4. Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/;
 5. Safari  https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

Użytkownik może również zrezygnować z Cookies Google w ustawieniach reklam (adssettings.google.pl).

INFORMACJE O WTYCZKACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Wtyczki społecznościowe to małe fragmenty kodu, łączące wizytę Użytkownika w Serwisie z daną platformą mediów społecznościowych Zewnętrznego dostawcy(np. kliknięcie w  „Lubię to” na Facebooku). Wtyczka społecznościowa powiadomi Zewnętrznego dostawcę, że odwiedziłeś Serwis, może także pozwolić na odczyt informacji z plików Cookies, jakie wcześniej przesłał na Twój komputer.

 

Stosujemy wtyczki społecznościowe niżej wskazanych Zewnętrznych dostawców (obok Zewnętrznego dostawcy dodano link do polityki prywatności):

 1. Facebook (Meta Platforms Ireland Limited): https://www.facebook.com/privacy/explanation.

INNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ SERWIS

 1. Local Storage (LS) – technologia zbliżona do Cookies jednak posiadająca inne właściwości. Dla Zapewnienia sprawnego korzystanie z naszego Serwisu używamy technologii LS, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z Serwisu w wydzielonej części pamięci przeglądarki;
 2. Pixel – korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików Cookies przez Facebooka (Meta Platforms Ireland Limited) znajdziesz klikając w link: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I COOKIES.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie. Zmiany mogą okazać się konieczne w szczególności w przypadku zmiany prawa bądź wykorzystywanych w Serwisie rozwiązań informatycznych
i technologicznych.

Informacje o treści zmian Polityki są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Serwisu i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres email: iod@best.com.pl

adres do kontaktu pisemnego: BEST Spółka Akcyjna, ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg.